Tiểu luận Thay đổi tư duy của công ty

Vấn đề trầm trọng nhất đố i với các công ty lớn trong kh ủn g hoảng là họ bị kh ủng hoản g vì họ làm mãi những điều mà trước đây đã giúp họ lớn mạnh. Nói một cách trun g thực là họ đạt được sự lớn mạnh nhờ vào chính nhữn g r ắc rối của họ. Sự trớ trêu này có vẻ như được những người luôn hy vọng thay đổi được tình hình k iểm soát được; nh ưn g tôi đã làm về cố vấn chiến lược trong 13 năm , và chỉ đến bây giờ tôi mới bắt đầu hiểu ra các côn g ty đã chống chỏi vớ i sự thật mới mẻ này một cách máy móc đến thế nào, và bên dưới cái vẻ n goài máy móc đó các cảm xúc mới mãnh liệt làm sao. Có lẽ tôi nên bắt đầu bằn g câu ch uyện sau đây.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC