Tiểu luận Thị trường hàng hóa

Việc giao dịch hàng hóa bao gồm giao dịch vật chất trực tiếp và giao dịch phái sinh. Ấn bản mới này của báo cáo giao dịch hàng hóa IFLS chủ yếu tập trung vào các hàng hóa phái sinh được giao dịch trên các sàn giao dịch và các thị trường phái sinh OTC. Trong sự phụ thuộc vào thống kê của các tổ chức khác, chúng tôi không thể đảm bảo một sự phân biệt tổng hợp giữa thống kê giao dịch vật chất và giao dịch phái sinh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC