Tiểu luận Thị trường mở Việt Nam thực trạng và xu hướng phát triển trong giai đoạn hiện nay

Trong thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện thành công việc cải cách kinh tế, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng kể, trong đó chính sách tiền tệ đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết lượng tiền lưu thông, phục vụ cho tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền và giảm thất nghiệp. Tuy nhiên sau khi Việt Nam gia nhập WTO, đòi hỏi việc điều chỉnh chính sách tài chính tiền tệ cũng phải có những thay đổi thích ứng, việc dùng những công cụ gián tiếp, nhất là công cụ NVTTM, thay cho các công cụ trực tiếp đã trở nên hết sức cần thiết. NVTTM tại Việt Nam hiện nay đang hoạt động đơn điệu, buồn tẻ, chưa phát huy được đầy đủ vai trò là công cụ gián tiếp của chính sách tiền tệ trong việc tác động đến lượng tiền tệ trong lưu thông, điều tiết luồng vốn khả dụng trong nền kinh tế. Do vậy việc nghiên cứu về mặt lý luận thực tiễn để phát triển NVTTM ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là một yêu cầu hết sức bức thiết. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò và hiệu quả của chính sách tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện hội nhập toàn diện về ngân hàng, phù hợp với thông lệ quốc tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC