Tiểu luận Thị trường phái sinh 2009

Sự tăng trưởng nhanh của công nghiệp phái sinh được quan sát qua một thời kỳ dài đã được kiểm chứng trong năm 2008. Phần này tóm tắt sự phát triển của cả thị trường phái sinh OTC và thị trường phái sinh tập trung và xem xét ảnh hưởng của thị trường phái sinh đến khủng hoảng tài chính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC