Tiểu luận Thị trường vốn cổ phần của các công ty chưa niêm yết

Hoạt động của thị trường vốn cổ phần chưa niêm yết có dấu hiệu suy sụp trên phạm vi toàn cầu kể từ khi nền kinh tế b ắt đầu tuột dốc. Tuy nhiên ngành công nghiệp này đang dần hồi phục và vẫn là nguồn vốn quan trọng cho các công ty mới thành lập còn non trẻ hay các công ty đang gặp khó khăn về tài chính đang tìm kiế m người mua lại. Anh được xem như là quốc gia áp dụng hình thức góp vốn cổ phần chưa niêm yết rộng rãi và phát triển nhất tại khu vực Châu Âu, xét trên phạm vi thế giới thì đứng thứ hai chỉ s au Mỹ. Cùng với New York, London là một trong hai trung tâm quốc tế dẫn đầu về việc quản lý đầu tư vốn cổ phần. Theo đánh giá của TheCityUK đã có 246 tỷ đô vốn được đầu tư vào các công ty chưa niêm yết trên toàn thế giới vào năm 2011, giảm 6% s o với năm ngoái và chỉ bằng khoảng 2/3 so với giai đo ạn cao điểm vào năm 2006 và 2007. Tuy nhiên các h oạt động đầu tư đã ít hơn bởi những quan ngại về kinh tế toàn cầu và khủng hoảng nợ công tại Châu Âu. Tình hình tiếp tục trì trệ khi tiến vào năm 2012, TheCityUK ước tính rằng chỉ khoảng 93 tỷ đô được đầu tư trong 6 tháng đầu năm nay . Việc mua lại vốn cổ phần các công ty chưa niêm yết chỉ chiếm 6.9% s ố lượng nghiệp vụ mua bán và s át nhập (M&A) năm 2011 và 5.9% trong nửa đầu năm 2012. Tỉ lệ này đã giảm s út rất nhiều so với giai đoạn cao điểm năm 2006 đạt đến 21%.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC