Tiểu luận Thiết kế hệ thống mạng cho một công ty (công ty tpltranser)

Xây dựng hệ thống File Server và chiến lược sao lưu phục hồi dữ liệu cho user trong hệ thống mạng của Cty với các yêu cầu sau: - Mỗi Nhân viên đều có quyền tương ứng trên File Server - Hệ thống File Server chứa tài nguyên phải được chia sẻ - Mỗi Nhân viên khi logon vào hệ thống sẽ có 2 ổ đĩa mạng (dùng chung và dùng riêng). - Mỗi Nhân viên khi làm việc dữ liệu phải được lưu trên File Server, không cho phép nhân viên lưu trữ dữ liệu trên máy local. - Xây dựng chiến lược sao lưu và phục hồi dữ liệu cho hệ thống File Server  Nội dung chuyên môn cần có: - WSUS - Remote Assistant: dùng để hổ trợ support từ xa khi người quản trị từ internet remote về công ty. - Group policy: account, local, software restriction. - File server: Sharing & NTFS permission, backup & restore. - User & Group: home folder, script (log in). - DHCP. - DNS. - Printer server: ngoài các cấu hình cơ bản có thêm phần có thể sử dụng printer qua internet.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC