Tiểu luận Thực hành phân loại thông tin trên tư liệu ảnh viễn thám trong ENVI

Khởi động phần phân loại không kiểm định của ENVI bằng cách chọn Classification > Unsupervised > Method, ở đây Method hoặc là K-Means hoặc Isodata. Hình : Menu phân loại không kiểm định Phương pháp phân loại kiểm định chủ yếu dùng vào mục đích dựa vào ảnh phân loại này đi khảo sát lựa chọn khu vực lấy mẫu để phân loại có kiểm định I.1.1. Phương pháp phân loại Isodata Phương pháp phân loại Isodata sẽ tính toán cách thức phân lớp trong không gian dữ liệu, sau đó nhóm đi nhóm lại các pixel bằng kỹ thuật khoảng cách tối thiểu (minimum distance). Mỗi lần nhóm lại các lớp này sẽ tính toán lại cách thức phân lớp và phân loại lại các pixel theo cách thức phân lớp mới. Quá trình này sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại đến khi số các pixel trong mỗi lớp nhỏ hơn ngưỡng thay đổi pixel đã chọn hoặc đạt tối đa số lần lặp đi lặp lại đó. Chọn File ảnh cần phân loại bldr_tm (ảnh đã được nắn chỉnh hình học ở phần nắn ảnh).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC