Tiểu luận Thực trạng áp dụng luật đầu tư hiện nay tại Việt Nam

KCN, KCX h ình thành và phát triển ở Việt Nam gắn liền với công cuộc đổi mới, mở cửa nền kinh tế đ ược khởi xướng từ Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986) Đầu thập kỷ 90 của thế kỷ thứ 20, trong bối cảnh nền kinh tế và đời sống xã hội nước ta bị tác động mạnh mẽ bởi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, Đại hội VII đã kịp thời và sáng suốt đề ra những đường lối, chủ trương đổi mới mạnh mẽ v à toàn diện nền kinh tế, tiến hành CNH, HĐH đất nước, được cụ thể hoá bằng Ch iến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 1991-2000. Hàng loạt các ch ương trình phát triển kinh tế - xã hội đ ược triển kha i để thực hiện Nghị quyết của Đại hội VII, trong đó có chính sách phát triển KCN, KCX với sự ra đời của KCX Tân Thuận tại Thành phố Hồ Chí Minh (1991) và đến nay đã h ình thành hơn 283 KCN, KCX được phân bổ trên 58 tỉnh , thành phố trên cả nước. Quy mô các KCN, KCX đa dạng và phù hợp với điều kiện, trình độ phát triển cụ thể của mỗi địa phương

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC