Tiểu luận Thực trạng cổ phần hóa các Ngân hàng thương mại ở nước ta

Trong xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa hội nhập với nền kinh tế khu v ực và thế giới, một nhiệm vụ đặt ra cho nền kinh tế Việt Nam là phải nâng cao nội lực để sẵn sàng đương đầu với những th ử thách trước mắt. Một trong những biện pháp hữu hiệu đang được áp dụng rộng rãi đó chính là tiến hàng Cổ phần hóa; trong đó, khu vực kinh tế Nhà nước đặc biệt được chú trọng vì vai trò chủ đạo của nó. Vấn đề cổ phần hóa trong khu vực kinh tế quốc doanh đang đặt ra rất nhiều vấn đề cần được quan tâm và giải quyết trong đó cổ phần hóa trong lĩnh vực Ngân hàng thương mại Nhà nước xem ra là gặp nhiều khó khăn nhất. Mục đích cổ phần hóa các ngân hàng thương mại Nhà nước là nhằm tăng cường năng lực quản trị điều hành và hiện đại hóa công ngh ệ ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và sử dụng vốn; tăng cường năng lực tài chính bảo đảm an toàn hoạt động và phát triển của ngân hàng; nâng cao sức cạnh tranh của của các ngân hàng thương mại nhà nước trong điều kiện hội nh ập kinh tế quốc tế. Trong phạm vi đề tài này, sẽ đi vào phân tích thực trạng cổ phần hóa các Ngân hàng thương mại ở nước ta, từ đó đề xuất một số giải pháp đề việc cổ phần hóa trong lĩnh vực này đạt hiệu quả.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC