Tiểu luận Thực trạng và giải pháp hoàn thiện, điều hòa mối quan hệ giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất vào hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Trong thời đại ngày nay , muốn đạt được thành công trong công việc nhất thiết phải giải quyết mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Đây là mối quan hệ mang tính bản chất quyết định. Nghiên cứu mối quan hệ này chúng ta cần xem xét chúng giữ vai trò gì trong xã hội, tác đọng tới mỗi doanh nghiệp , mỗi cá nhân như thế nào đồng thời cũng phải định hướng rõ những giải pháp trong tương lai. Trong khuôn khổ có hạn, bài viết dưới đây chỉ tập trung nghiên cứu và giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX trong vấn đề tiền thưởng ở một số doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.Nghiên cứu mối quan hệ này chúng ta sẽ thấy rõ được sự cần thiết trong việc điều chỉnh và nâng cao tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên ở Việt Nam hiện nay.Kết cấu bài gồm ba phần: -Lí luận chung về LLSX và QHSX. -Thực trạng tiền lương và tiền thưởng của một số doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay -Giải pháp hoàn thiện và điều hoà mối quan hệ giữa QHSX và LLSX

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC