Tiểu luận Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nợ công tại Việt Nam

Trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam trong giai ñoạn vừa qua, nợcông ñã có những ñóng góp rất lớn ñểtạo nên nhiều thành quảkinh tếcho quốc gia. Dòng nợnước ngoài dưới hình thức hỗtrợphát triển chính thức ngày một gia tăng, góp phần bổsung vào khoản chênh lệch thiếu hụt giữa tiết kiệm và ñầu tư; góp phần cải thiện tình trạng thâm hụt của cán cân thanh toán quốc tế. Nợ công trong nước cũng ñã tạo ra nguồn vốn ñầu tư ổn ñịnh ñểChính phủthực hiện thành công các chương trình ñầu tưcông, chương trình phát triển kinh tếxã hội theo các mục tiêu hoạch ñịnh. Tuy vậy, chi phí nợcông của Việt Nam không phải là nhỏvà các báo cáo sốliệu vềnợcông trong năm 2010 do Chính phủcông bốkhiến nhiều ñại biểu Quốc hội lo lắng rằng ngưỡng an toàn tài chính quốc gia sắp bịphá vỡ. Nguyên nhân của tình trạng nợcông ngày càng tăng bắt nguồn từnhững yếu kém trong công tác quản lý nợcông. Quản lý nợcông hiệu quảcần phải học hỏi cơsởlý luận, kinh nghiệm thực tiễn và ñánh giá theo các tiêu chí phù hợp với thông lệquốc tế. Từ ñó hướng tới việc hoàn thiện các thểchế, chiến lược, mục tiêu, chính sách trong quản lý nợcông nhằm tối ña hóa lợi ích và giảm thiểu chi phí sửdụng nợ công, góp phần tích cực thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế. Với phương pháp hệthống, phân tích, ñối chiếu, thống kê, tổng hợp, bài tiểu luận sẽphân tích hiệu quảquản lý nợcông của Việt Nam trong giai ñoạn từnăm 2001 ñến năm 2009, từ ñó ñưa ra các kiến nghịtăng cường hiệu quảquản lý nợ công. Bài tiểu luận gồm 3 chương: Chương 1: Cơsởlý luận vềnợcông và quản lý nợcông Chương 2: Thực trạng quản lý nợcông tại Việt Nam trong giai ñoạn vừa qua Chương 3: Một sốgiải pháp nâng cao hiệu quảquản lý nợcông tại Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC