Tiểu luận Thực trạng và giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại Việt Nam

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xảy ra khi một nhà đầu tư từ một nước (nước chủ đầu tư) có được một tài sản ở một nước khác (nước thu hút đầu tư) cùng với quyền quản lý tài sản đó. Phương diện quản lý là thứ để phân biệt FDI với các công cụ tài chính khác. Trong phần lớn trường hợp, cả nhà đầu tư lẫn tài sản mà người đó quản lý ở nước ngoài là các cơ sở kinh doanh. Trong những trường hợp đó, nhà đầu tư thường hay đựoc gọi là "công ty m ẹ" và các tài sản được gọi là "công ty con" hay "chi nhánh công ty"

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC