Tiểu luận Thực trạng và thách thức nguồn nhân lực của ngành ngân hàng Việt Nam

Quàn trị nguồn nhân lực là tổ hợp toàn bộ mục tiêu, chiến lược và công cụ mà qua đó, các nhà quản trị và nhân viên trong doanh nghiệp dùng làm nền tảng cho cung cách ứng xử để phát triển doanh nghiệp. Trong bất cứ xã hội nào vấn đề mấu chốt đầu tiên của quản trị vẫn là Quản trị nguồn Nhân lực. Chính cung cách quản trị tài nguyên nhân sự này tạo ra bộ mặt văn hóa của tổ chức, tạo ra bầu không khí có sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Công tác quản trị nguồn nhân lực giúp tìm hiểu hình thành, phát triển và duy trì đội ngũ nhân viên và quản lý có chất lượng những người tham gia tích cực vào sự thành công của đơn vị. Chức năng cơ bàn của Quản trị Nguồn Nhân lực là : thu hút nguồn nhân lực, đào tạo phát triển năng lực của nhân viên để nâng cao năng suất làm việc, duy trì và sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC