Tiểu luận Thuế đánh vào thu nhập công ty tại Việt Nam

- Thuế TNDN được định nghĩa khác nhau ở mỗi quốc gia: Theo sở thuế vụ bang Missouri (Mỹ), thuế TNDN là loại thuế được xác định dựa vào thu nhập của doanh nghiệp đó. Thuế TNDN được quản lý chặt chẽ bởi cục thuế liên bang và tại từng bang mà DN đó hoạt động. Theo sở thuế vụ Thái Lan thì thuế TNDN là loại thuế trực tiếp được thu đối với công ty hợp pháp hoặc những hiệp hội kinh doanh tại Thái Lan hoặc không tiến hành kinh doanh nhưng có doanh thu tại đây. - Theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, Thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm toàn bộ số thuế tính trên thu nhập chịu thuế thu nhập của doanh nghiệp, kể cả các khoản thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ tại nước ngoài mà Việt Nam chưa ký Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần. Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác: thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ . (quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC