Tiểu luận Thuế hiệu quả và thuế tối ưu

Thuế là công cụ chủ yếu và lâu dài của Nhà nước nhằm huy động, tập trung một phần của cải vật chất trong xã hội vào ngân sách Nhà nước. Thuế cũng chính là công cụ tác động vào sự phân bổ nguồn lực trong xã hội, gắn liền vào sự tồn tại, phát triển của Nhà nước và là công cụ quan trọng mà bất cứ quốc gia nào cũng sử dụng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình Ngày nay, trong nền kinh tế hiện đại, thuế không chỉ là công cụ thu ngân sách nhà nước mà còn là công cụ của Nhà nước để qủan lý điều tiết nền kinh tế vĩ mô, bao gồm những tác động của việc đánh thuế ảnh hửơng đến nền kinh tế như thế nào. Vì vậy khi xem xét chính sách thuế thì tác động cung, cầu cũng như gánh nặng phụ trội lên xã hội thường là một trong những đặc tính cơ bản để các nhà kinh tế phân tích tính hiệu quả và tối ưu của thuế. Do vậy việc nghiên cứu, phân tích các mô hình thuế tối ưu sẽ giúp đưa ra được những chính sách thuế phù hợp và hiệu quả hơn. Kết cấu của bài tiểu luận bao gồm 3 phần: Chương I: Thuế hiệu quả Chương II: Phân tích thuế tối ưu Chương III: Gắn kết lợi ích – Chi phí và tài trợ các chương trình bào hiểm xã hội

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC