Tiểu luận Thuế thu nhập cá nhân: Thực trạng và giải pháp

Ở hầu hết các quốc gia, thuế là một nguồn thu nhập lớn của chính phủ, nhằm mục đích ổn định kinh tế xã hội, xây dựng quốc phòng an ninh. Luật thuế thu nhập cá nhân ra đời từ lâu trên thế giới đã tạo ra một hiệu quả rõ rệt trong việc phân phối lại nguồn thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội. Tại Việt Nam, luật thuế thu nhập cá nhân đã sớm hình thành và từng bước hoàn thiện để phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Tuy nhiên, luật thuế thu nhập cá nhân đang được áp dụng hiện nay còn nhiều bất cập trong việc thi hành, đây là một vấn đề đang được cả xã hội quan tâm. Chính vì lí do đó, nhóm sinh viên chúng em đã lựa chọn đề tài “ Thuế thu nhập cá nhân- Thực trạng và giải pháp” để làm bài Tiểu luận, với mục tiêu tìm hiểu rõ vấn đề, qua đó tìm ra những phương pháp, cách thức giải quyết những mặt kém còn tồn tại, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân, gia đình và xã hội về việc đóng thuế thu nhập cá nhân. Bài tiểu luận bao gồm những phần sau đây: - Một số nét chính trong Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 - Các ý kiến phản hồi về Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 - Vài nét so sánh về Luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam và Hoa Kỳ - Những tồn tại căn bản trong Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 - Một số giải pháp khắc phục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC