Tiểu luận Thuế và lạm phát

Cho đến nay, dù đã trải qua diễn trình lịch sử khá lâu dài nhưng vấn đề bản chất của thuế vẫn còn là đề tài gây nhiều tranh luận. Điều này đã và đang có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thiết kế, xây dựng và thực thi các luật thuế ở hầu hết các quốc gia, đặc biệt là ở những quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Theo quan niệm cổ điển về thuế, các học giả cổ điển cho rằng bản chất của thuế được thể hiện rõ nhất ở bốn điểm sau: a) Thuế là khoản trích nộp bằng tiền của tổ chức, cá nhân cho nhà nước; b) Thuế là khoản đóng góp bắt buộc dựa trên quy ền lực nhà nước; c) Thuế là khoản thu không có hoàn trả; d) Thuế là khoản thu không có đối khoản trực tiếp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC