Tiểu luận Tìm hiểu văn hóa Hội An

Chính quá khứ thương cảng đã tạo nên một Hội An - vùng đất của hội nhập, giao thoa cả trên lĩnh vực văn hóa và kinh tế. Ủy ban Di sản thế giới -UNESCO đã đánh giá Hội An còn hiện tồn khá nguyên vẹn một di sản văn hóa được biểu hiện gắn kết giữa di sản văn hóa vật thể với di sản văn hóa phi vật thể mang ý nghĩa độc đáo, là "một bảo tàng sống" tạo thành những giá trị nổi bật, vượt trội toàn cầu. Sau 7 năm quần thể kiến trúc Đô thị cổ được ghi tên vào danh mục Di sản văn hóa thế giới, cùng với sự phát triển vượt trội của ngành kinh tế du lịch, thành quả được đánh giá là lớn nhất của công cuộc quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản chính là ở chỗ người dân Hội An biết trân trọng, giữ gìn di sản của cha ông.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC