Tiểu luận Tìm hiểu về quản lý hành chính về đất đai ở Việt Nam

1.1. Khái niệm về quản lý hành chính nhà nước Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp của nhà nước. Hay quản lý hành chính nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực pháp luật đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người do các cơ quan trong hệ thống chính phủ từ trung ương đến cơ sở tiến hành để thể hiện những chức năng và nhiệm vụ của nhà nước nhằm duy trì và phát triển cao các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật, thỏa mãn các yêu cầu hượp pháp của con người trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 1.2. Đặc điểm của quản lý hành chính nhà nước - Mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức cao và tính mệnh lệnh đơn phương của nhà nước. - Có chương trình, có kế hoạch để thực hiện mục tiêu. - Có tính chủ động sáng tạo và linh hoạt (theo sự phân công, phân cấp, theo đúng thẩm quyền và theo nguyên tắc tập trung dân chủ). - Có tính liên tục và ổn định trong tổ chức và hoạt động quản lý hành chính nhà nước. - Có tính chuyên môn hóa và nghề nghiệp cao: đây không chỉ được coi là một nghề mà còn được coi là một nghề tổng hợp và phức tạp, sáng tạo nhất; cán bộ công chức không chỉ có chuyên môn sâu mà còn phải có kiến thức rộng trên nhiều lĩnh vực. - Có tính thứ bậc chặt chẽ: là hệ thống thông suốt từ trên xuống dưới, cấp dưới phục tùng cấp trên và chịu sự kiểm tra chỉ đạo thường xuyên của cấp trên. - Không có sự tách biệt tuyệt đối về mặt xã hội giữa người quản lý và người bị quản lý: con người vừa là chủ để vừa là đối tượng bị quản lý; trong chủ nghĩa xã hội, nhân dân là chủ thể quản lý đất nước. - Không vụ lợi: do quản lý hành chính nhà nước không có mục đích tư nhân. Nó tồn tại vì xã hội, có nhiệm vụ phục vụ lợi ích công cộng và lợi ích nhân dân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC