Tiểu luận Tình huống giữa giảng viên và phụ huynh lớp chuyên viên

Khóa học bồi dưỡng kiến thức dành cho chuyên viên nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, giúp người học nâng cao năng lực cho công chức, viên chức nhà nước trong đơn vị hành chính. Khóa học cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về nhà nước, cơ chế tổ chức và nội dung quản lý hành chính nhà nước, từ đó giúp người học ý thức được những chức trách, nhiệm vụ của mình trong quá trình nâng cao chất lượng trong công tác. Khóa học chú trọng đến việc hình thành các kỹ năng nhận thức và vận dụng những kiến thức vào việc bồi dưỡng nhân cách cho công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước; đồng thời góp phần hình thành các kỹ năng về quản lý con người, quản lý tài sản. Các kỹ năng chủ yếu được hình thành thông qua các nội dung của môn học có sự lồng ghép của giảng viên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC