Tiểu luận Tổ chức quốc tế là chủ thể hạn chế của luật quốc tế

Luật Quốc tếlà tổng thểtất cảcác Quy phạm DL Quốc tế điều chỉnh quan hệkinh tếgiữa các chủthểquốc tếvới nhau. Luật Quốc tếcó chủthểphụthuộc nó. Chủthểluật Quốc tếlà những thực thể độc lập tham gia vào nhiều quan hệdo luật Quốc tế điều chỉnh, có đầy đủquyền, nghĩvụvà khảnăng gánh vác trách nhiệm pháp lý Quốc tế từnhững hành vi mà chính chủthểthực hiện. Vềphương diện khoa học và pháp lý, việc xác định một thực thểlà chủthểcủa luật Quốc tếthường phải dựa trên các dấu hiệu cơbản. + Cơsựtham gia vào những quan hệQuốc tếdo luật Quốc tế điều chỉnh (tức là tham gia vào Pháp lý Quóc tế). + Có ý chí độc lập (không lệthuộc vào các chủthểkhác) trong sinh hoạt Quốc tế + Có đầy đủquyền và nghĩa vụriêng biệt đối với các chủthểkhác thuộc phạm vi điều chỉnh của luật Quốc tế. + Có khảnăng độc lập gánh vác những trách nhiệm Pháp lý Quốc tế do những hành vi mà chủthể đã thực hiện gây ra.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC