Tiểu luận Tổng quan về Microsoft sql server

Microsoft SQL Server (MS SQL Server) là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ do hãng Microsoft phát triển sử dụng ngôn ngữ truy vấn Transact- SQL (T-SQL) để trao đổi dữ liệu giữa máy khách (Client) và máy chủ (Server) – Mô hình Client-Server. Hiện nay MS SQL Server có thể thao tác với các CSDL có kích thước cực lớn, phục vụ nhiều máy khách cùng lúc và kết hợp ăn ý với các chương trình khác (như Microsoft Internet Infomation Server – IIS, Microsoft Team Foundation Server – TFS, Microsft Visual Studio - VS, )

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC