Tiểu luận Tranh chấp về phân định biên giới thềm lục địa biển bắc giữa ba nước Đức, Đan Mạch, Hà Lan

Vụ thềm lục địa biển bắc là vụtranh chấp giữa Đức, Hà Lan và Đan Mạch vềviệc phân chia thềm lục địa biển bắc. Bằng 2 bản hiệp định đặc biệt giữa Hà Lan và Đức và giữa Đức với Đan Mạch các bên đã đưa vụtranh chấp lên Toà án công lý quốc tế(ICJ). - Các bên yêu cầu Toà đưa ra phán quyết vềnguyên tắc phân định thềm lục địa giữa các bên dựa trên cơ sởxem xét 1 phần đường biên giới thềm lục địa giữa Hà Lan_ Đức và giữa Đức _Đan Mạch được xác định trong hai hiệp định giữa Hà Lan và Đức(12/64) và Hiệp định Đức_Đan mạch(6/65). - Hiệp định giữa Hà Lan và Đức quy định 1 phần đường biên giới thềm lục địa giữa hai nước là AB và việc xác định này dựa trên ngtắc đường trung tuyến. - Hiệp định giữa Đan Mạch và Đức quy định 1 phần đường biên giới giữa 2 nước là CD và việc xác định này cũng dựa trên nguyên tắc đường trung tuyến. - Hiệp định giữa Đan Mạch và Hà Lan (31/3/66) cũng xác định đường biên giới thề m lục địa giữa hai nước này là EF và việc xác định này cúng hoàn toàn dựa trên nguyên tắc đường trung tuyến. - Việc xác định đường biên giới thề m lục địa giữa Hà lan và Đan Mạch dựa trên ngtắc đường trung tuyến như làm cho các đường biên giới phân chia thềm lục địa giữa Đức_Đan mạch và đường biên giới giữa Đức và Hà Lan hội tụ ởđiể m gần hơn( là điểm F chứko phải là điểm E). Việc này làm cho phần thề m lục địa của Đức bịthu hẹp lại. Đức cho rằng phần thề m lục địa mà Đức được hưởng phải là cảtam giác CFA trong khi đó nếu các đường biên giới hội tụ tại điểm gần hơn thì phần thề m lục địa của Đức chỉlà phần đa giác CDFBDA. - Trong khi đó, việc xác định đường biên giới thềm lục địa như trên làm mở rộng phần thề m lục địa của Hà Lan(thêm phần diện tích của tam giác FEB) và tương tựnhư vậy thì Đan mạch cũng được thêm phần diện tích tam giác FED.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC