Tiểu luận Trình bày quy trình, thủ tục cho vay cầm cố giấy tờ có giá

Với một nền kinh tế đang ngày càng phát triển không ngừng và cùng với hội nhập với nền kinh tế thế giới thì đòi hỏi mọi thành phần trong xã hội phải cố gắng để khơi dậy những tiềm năng, những nguồn lực, cùng tham gia vào mọi hoạt động làm sao để tiến kịp các nước trên thế giới. Hoà cùng nhịp đập của nền kinh tế thì ngành ngân hàng cũng góp một phần không nhỏ đến sự tồn tại và phát triển của xã hội. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường với hệ thống ngân hàng hai cấp: Ngân hàng nhà nước thực hiện quản lý nhà nước và cấp kinh doanh là các ngân hàng thương mại. Ngày nay ngân hàng đã trở thành một mắt xích quan trọng cấu thành nên sự vận động nhịp nhàng của nền kinh tế. Ngân hàng trung ương là bộ máy tài chính tổng hợp, thực hiện chức năng quản lý nhà nước tiền tệ và hoạt động ngân hàng, là ngân hàng của các ngân hàng. Tái cấp vốn là hình thức tín dụng có đảm bảo của NHTW nhằm bổ sung khả năng thanh toán và cung cấp các phương tiện thanh toán cho các NHTM và TCTD. Tái cấp vốn gồm các hoạt động: cho vay cầm cố giấy tờ có giá, cho vay lại, cho vay theo đối tượng chỉ định. Tuy nhiên hiện nay sự quan tâm và hiểu biết của hệ thống NHTM tới các nghiệp vụ tái cấp vốn không đồng đều và nhìn chung chưa cao. Do đó việc tìm hiểu về các hình thức của tái cấp vốn là rất quan trọng. vậy hoạt động cho vay cầm cố GTCG là gì? Và quy trình, thủ tục cho vay cầm cố GTCG như thế nào? Xuất phát từ những lý do đó, chúng tôi chọn đề tài “TRÌNH BÀY QUY TRÌNH, THỦ TỤC CHO VAY CẦM CỐ GTCG” làm đề tài tiểu luận khoa học.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC