Tiểu luận Vấn đề con người trong triết học Mác - Lênin và phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong triết học, con người là một đề tài lớn, nghiên cứu vấn đề con người có vai trò rất to lớn đối với sự phát triển của thế giới, là vấn đề được các nhà triết gia của mọi thời đại bao gồm cả phương Đông và phương Tây quan tâm nghiên cứu. Trong các hệ thống tư tưởng đó, vấn đề con người trong triết học Mác – Lê nin được nghiên cứu và trình bày một cách bao quát, đặc sắc và mang tính khoa học nhất. Chủ nghĩa Mác – Lê nin đã kết luận: con người không chỉ là chủ thể của hoạt động sản xuất vật chất, đóng vai trò quyết định trong sự phát triển của lực lượng sản xuất, mà con người còn là chủ thể của quá trình lịch sử, của sự tiến bộ xã hội. Đặc biệt khi xã hội loài người ngày càng phát triển và đạt đến trình độ văn minh cao cấp như hiện nay. Đối với một quốc gia bất kỳ, trong các điều kiện và nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Nhân tố con người (nguồn nhân lực) luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển đó. Nguồn nhân lực có dồi dào, có đủ mạnh về tri thức để thúc đẩy sự phát triển hay không? Trên thế giới, các quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh như Hoa Kỳ, Nhật Bản, các nước Tây Âu Đều là những quốc gia có nhân tố con người có trình độ tri thức rất cao để đáp ứng nhu cầu phát triển công ngiệp và hiện đại hóa đất nước. Với các quốc gia chậm phát triển và đang phát triển thì nhân tố con người càng có vai trò quan trong hơn nữa trên tiến trình CNH – HĐH đất nước. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển và đang thực hiện mạnh mẽ quá trình CNH và HĐH đất nước. Với đà phát triển như vậy thì việc chú trọng nghiên cứu nhân tố con người là một yêu cầu và nhiệm vụ cấp bách mà Đảng và Nhà nước ta phải thực hiện. Con người Việt Nam với rất nhiều tố chất và năng lực tốt đẹp đã được chứng minh trong lịch sử dân tộc và cho đến ngày nay. Với những lý luận về vấn đề con người được trình bày khoa học trong triết học Mác – Lê nin và được đúc kết sâu sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Vấn đề đặt ra là Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng những lý luận khoa học trên như thế nào? Để phục vụ cho sự nghiệp CNH – HĐH ở Việt Nam. Sau khi học xong chương trình triết học dành cho học viên cao học và hướng dẫn làm tiểu luận của quý thầy phụ trách học phần. Căn cứ vào tình hình thực tế Việt Nam, tôi đã quyết định chọn đề tài tiểu luận triết học là: “Vấn đề con người trong triết học Mác – Lênin và phát huy nhân tố con người trong sự ngiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở nước ta hiện nay”. Với những hiểu biết cá nhân, tác giả hy vọng sẽ có những đóng góp nhỏ cho lý luận về vấn đề này. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Với việc nghiên cứu đề tài tiểu luận triết hoc: “Vấn đề con người trong triết học Mác – Lênin và phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước” nhằm đạt những mục đích sau: • Đối với cá nhân tôi: - Củng cố những kiến thức triết học từ thời đại học và nâng cao tầm nhìn và hiểu biết về môn triết học ở bậc sau đại học. - Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học dựa trên việc tìm kiếm và tham khảo nhiều nguồn tài liệu khác nhau. • Đối với nội dung đề tài: - Tìm hiểu khái quát những quan điểm về vấn đề con người được đề cập trong triết học Mác – Lê nin. - Quan điểm của Đảng ta về nhân tố con người - Tìm hiểu vai trò của con người trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước. - Những nhiệm vụ cơ bản xây dựng con người trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước. 3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Để đạt được mục đích của đề tài này, tác giả cần thực hiện những nhiệm vụ cơ bản sau: - Tham khảo và chọn lọc tài liệu từ nhiều nguồn. - Nghiên cứu lý luận về vấn đề con người trong triết học Mác – Lênin và quan điểm của Đảng về nhân tố con con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa. - Vận dụng lý luận về con người trong triết học Mác – Lênin để xây dựng mục đích phát triển con người Việt Nam hiện nay. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đề hoàn thành đề tài tiểu luận triết học này tôi đã sử dụng một số phương pháp sau: • Phương pháp sưu tầm và tổng hợp tài liệu: Đây là phương pháp được vận dựng nhiều nhất khi thực hiện đề tài này. Tác giả đã tham khảo rất nhiều nguồn tài liệu như các loại sách có liên quan, các bài báo, bài viết trên tập chí và trên mạng internet. Từ các nguồn tài liệu tham khảo tác giả đã trích dẫn và tổng hợp thành một bài hoàn chỉnh. • Phương pháp luận vấn đề: Đây là một phương pháp vô cùng quan trọng trong nghiên cứu triết học và cả với các lĩnh vực khoa học khác. Với đề tài này, từ việc nghiên cứu những quan điểm chung nhất của Triết học Mác – Lê nin về vấn đề con người. Cùng với việc xem xét những quan điểm chỉ đạo Của Đảng ta, tác giả phân tích đến vai trò, vị trí của con người Việt Nam hiện nay. Cuối cùng, tác giả luận vấn đề đưa ra những nhiệm vụ cụ thể cho sự phát triển con người. Tức là từ những triết lý chung nhất và phố biến nhất, tìm hiểu đến những cái riêng và chi tiết của vấn đề nghiên cứu. • Phương pháp tư duy biện chứng: Trên cơ sở tìm hiểu những quan điểm triết học Mác – Lê nin về vấn đề con người tôi đã vận dụng và quán triệt các nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật để tìm hiểu vai trò của nhân tố con người trong sự nghiệp CNH – HĐH ở nước ta, để từ đó vận dụng những quan điểm triết học Mác – Lê nin đưa ra nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam phù hợp với giai đoạn hiện nay. 5. KẾT CẤU TIỂU LUẬN Phần mở đầu Chương 1 Cơ sở lí luận về vấn đề con người 1.1. Một số quan niệm về con người ngoài triết học Mác – Lênin. 1.2. Quan niệm của triết học Mác – Lê nin về bản chất con người 1.3. Chủ nghĩa xã hội (CNXH) là sự phát triển toàn diện của con người Chương 2 Phát huy nhân tố con người trong sự ngiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước 2.1. Quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về nhân tố con người 2.2. Phát huy vai trò của nhân tố con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước 2.3. Những nhiệm vụ cơ bản xây dựng con người trong qua trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước Phần kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC