Tiểu luận Vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức ở Việt Nam

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong lịch sử tư tưởng nhân loại đã từng tồn tại rất nhiều quan điểm khác nhau xung quanh vấn đề nguồn gốc và bản chất của con người. Trước Các Mác, vấn đề bản chất con người chưa được giải đáp một cách khoa học. Khi hình thành quan niệm duy vật về lịch sử, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã khẳng định vai trò cải tạo thế giới, làm nên lịch sử của con người. Bằng sự phát triển toàn diện thì con người vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển lực lượng sản xuất. Khi lực lượng sản xuất càng phát triển thì khả năng chiếm lĩnh và sử dụng các lực lượng tự nhiên ngày càng cao hơn, con người tạo ra ngày càng nhiều hơn cơ sở vật chất cho bản thân mình, đồng thời từ đó thúc đẩy con người tự hoàn thiện chính bản thân họ. Với quan điểm như vậy thì chủ nghĩa Mác đã kết luận: con người không chỉ là chủ thể của hoạt động sản xuất vật chất, đóng vai trò quyết định trong sự phát triển của lực lượng sản xuất, mà nó còn là chủ thể của quá trình lịch sử, của tiến bộ xã hội. Đặc biệt khi xã hội loài người phát triển đến trình độ nền kinh tế tri thức thì vai trò của con người đặt biệt quan trọng, vì con người tạo ra tri thức mới, chứa dựng những tri thức mới. Ở nước ta, từ đại hội Đảng lần thứ III đến nay, Đảng ta luôn xác định công nghiệp hóa - hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ. Muốn thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, nâng cao đời sống nhân dân, . thì không còn con đường nào khác là chúng ta phải đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Để làm được như vậy thì một vấn đề cần được đặt lên hàng đầu đó là vấn đề phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao kỹ thuật, công nghệ, và trong đó đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực. Xuất phát từ những yêu cầu của thực tiễn đã và đang đặt ra, tôi quyết định chọn đề tài “Vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức ở Việt Nam” làm tiểu luận của mình. 2. Giới hạn của đề tài Đã có rất nhiều ngành, môn khoa học, nghiên cứu về vấn đề bản chất con người, nghiên cứu về tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế. Đây được coi là vấn đề thiết thực nhất đòi hỏi sự phát triển toàn diện nhất trên nhiều lĩnh vực. Với một tiểu luận, tôi chỉ đề cập đến việc trình bày quan điểm của Triết học Mác - Lênin về bản chất con người và từ đó phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong lĩnh vực kinh tế trí thức ở Việt Nam. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu Trong tiểu luận này, tôi xác định phải làm rõ hai nội dung chính: Thứ nhất, trình bày quan điểm triết học Mác - Lênin về bản chất của con người. Thứ hai, phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức ở Việt Nam. 4. Phương pháp nghiên cứu Ngoài những phương pháp chung trong nghiên cứu lí luận như Chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, thì tiểu luận còn sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp các tài liệu tham khảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC