Tiểu luận Về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thế kỷ XXI

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta là vấn đề lý luận và thực tiễn rất cơ bản, trọng yếu, liên quan trực tiếp đến đướng lối chính trị của Đảng, phương hướng phát triển của đất nước. Đây là vấn đề trung tâm cốt lõi trong đường lối cách mạng nước ta: nó chi phối toàn bộ các hoạt động chính trị, văn hoá, xã hội đối ngoại, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng của Đảng ta. Tuy nhiên, chủ nghĩa xã hội là gì và Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng cách nào thì qua mỗi chặng đường Cách mạng chung ta mới có được những nhận thức ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn. Trong khuôn khổ tiểu luận này tôi muốn đề cập đến: Con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, một vấn đề trọng tâm xuyên suốt quá trình phát triển của đất nước ta. II. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỀ TÀI: Đề tài được nghiên cứu bằng phương pháp lý luận qua các tài liệu triết học và các tài liệu có liên quan. Phương pháp học, chọn lọc và xử lý tài liệu. Phương pháp tổng hợp, đối chiếu và so sánh vấn đề. III. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI. Đề tài nhằm làm sáng tỏ quá trình nhận thức của Đảng về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC