Tiểu luận Về sở giao dịch chứng khoán - học viện ngân hàng

-SGDCK là một TTCK có tổ chức. khi một quốc gia bàn đến việc thiết lập TTCK, bao giờ người ta cũng nghĩ ngay đến việc thiết lập một TTCK có tổ chức (tức SGDCK). Đó chính là lý do giải thích vì sao người ta thường đồng nghĩa TTCK với SGDCK.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC