Tiểu luận Vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng và hướng khắc phục đối với doanh nghiệp thuộc khối công nghiệp khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Thông qua việc tìm hiểu lý luận, tiểu luận : “VƯỚ NG MẮC TRONG C ÔNG TÁC HO ÀN THUẾ GTGT VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC ĐỐI VỚI DO ANH NGHIỆP THUỘ C KHỐ I C ÔNG NGHIỆP KHU VỰC TPHC M” nhằm hai mục đích: Thứ nhất: Tìm hiểu những vấn đề có tính lý luận về thuế GTGT nói chung, pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế GTGT đối với DN t h uộ c k hố i cô n g n gh iệp Thứ hai: Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về khấu trừ, hoàn thuế GTGT tại Việt Nam hiện nay. Qua đó đưa ra một số đánh giá và kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành về khấu trừ và hoàn thuế GTGT đố i với DN t huộ c k hố i cô n g n gh iệp Xuất phát từ hai mục đích cơ bản nêu trên, tiểu luận có những nhiệm vụ cơ bản sau: - Làm rõ khái niệm, đặc điểm, bản chất của Thuế GTGT khấu trừ, hoàn thuế GTGT và các quy định pháp luật về thuế GTGT, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với DN t h uộ c khố i côn g n ghiệp - Đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về khấu trừ và hoàn Thuế GTGT đố i với DN th uộc kh ối côn g n ghiệp hiện nay; - Từ những thực trạng về khấu trừ và hoàn Thuế GTGT đối với DN thuộc khối công nghiệp rút ra những nhận xét, đánh giá những mặt tồn tại để có những kiến nghị góp phần khắc phục và hoàn thiện hơn nữa pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế GTGT ở Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC