Tiểu luận Xây dựng mô hình địa chất theo phương pháp Geostatistic (tạm dịch là Địa chất xác suất)

Thềm lục địa Việt Nam bao gồm các cấu trúc địa chất phức tạp trong đó chủ yếu là các bể trầm tích Đệ Tam với hệ thống dầu khí hấp dẫn và đa dạng trên rìa Tây biển Đông Việt Nam. Bồn trũng Cửu Long nói chung và mỏ NP nói riêng cũng nằm trong bình đồ cấu trúc địa chất chung của thềm lục địa Việt Nam. Môi trường địa chất cũng như đặc trưng của vỉa chứa luôn mang tính bất đồng nhất. Vì thế hiểu biết và làm giảm được các yếu tố rủi ro địa chất của vỉa sản phẩm là vấn đề quan trọng trong công tác quản lý vỉa. Quá trình xây dựng mô hình địa chất theo phương pháp Geostatistic (tạm dịch là “Địa chất xác suất”) nhằm mô phỏng các tính chất bất đồng nhất của vỉa chứa dựa vào các thông tin địa chất, địa vật lý cũng như kết quả phân tích mẫu lõi, địa chấn, v.v là công nghệ mới đang được áp dụng thành công và rộng rãi trong ngành công nghiệp dầu khí ở nước ta, cụ thể như tại các Đề án Rạng Đông (lô 15.2), Ruby (01 /02), Hải Thạch (05.2), Sư Tử Đen/Sư Tử Vàng (15.1) . Có nhiều công ty đi đầu trong lĩnh vực công nghệ mới này và họ cũng là những nhà cung cấp phần mềm và dịch vụ mô hình hóa vỉa chứa tại Việt Nam và trên thế giới như : Schlumberger, Landmark, Roxar, Geosciences. Một số bộ phần mềm như : RMS, Petrel, Modeling Office đã trở nên rất quen thuộc với đội ngũ các nhà kỹ thuật làm công tác mô hình trong ngành dầu khí Việt Nam. Mỏ NP thuộc lô 15.2, bể Cửu Long hiện nay đang trong giai đoạn đầu của quá trình khai thác. Đối tượng khai thác hiện nay không chỉ là tầng Miocene hạ mà còn có cả tầng móng và tầng Oligocene. Để xây dựng các phương án phát triển mỏ hợp lý thì việc xây dựng mô hình địa chất cho các tầng chứa là nhiệm vụ đương nhiên phải thực hiện. Việc xây dựng mô hình địa chất cho tầng Miocene hạ mỏ NP được tiến hành thông qua các bước chuẩn như chuẩn bị và chuẩn hóa số liệu đầu vào, xây dựng mô hình cấu trúc, xây dựng mô hình phân bố tướng và môi trường, xây dựng mô hình tham số và tính toán trữ lượng. Bước cuối cùng là lựa chọn mô hình hợp lý để chuyển sang chạy mô hình khai thác. Vì lý do thời gian có hạn nên tiểu luận tốt nghiệp này chỉ tập trung nghiên cứu xây dựng mô hình địa chất cho tập chứa thứ nhất trong bảy tập chứa của tầng chứa Miocene hạ, mỏ NP thuộc bể trầm tích Cửu Long sử dụng phương pháp “Địa chất xác suất” với phần mềm RMS (ROXAR) chạy trên môi trường Windows XP của máy vi tính có cấu hình mạnh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC