Tiểu luận Xây dựng, phân tích, lựa chọn phương án giải quyết tình huống

Thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách nhà nước, ( khoản thu Ngân sách từ thuế và phí chiếm hơn 90% ) nhằm đáp ứng nhu cầu chi cho quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế, nuôi bộ máy nhà nước. Ngoài ra nhà nước phải tiết kiệm để chi cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội, chi cho các chương trình mục tiêu trọng yếu như xoá đói giảm nghèo, vệ sinh môi trường, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, phủ xanh đồi núi trọc, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống thiên tai, hoả hoạn, đầu tư cho phát triển kinh tế đối ngoại. và các công trình phúc lợi công cộng . Từ năm 1997 đến năm 1999 Nhà nước đã thực hiện cải cách thuế bước 2, bằng cách ban hành các luật thuế mới, và sửa đổi bổ xung một số điều của các Luật thuế không còn phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt là ngày 01/07/2007 Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành nó đã dần dần đi vào cuộc sống, ăn sâu vào tiềm thức của mọi người dân, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đã dần tuân thủ theo pháp luật, và chấp hành sự quản lý của nhà nước về thuế. Qua 10 năm thực hiện chính sách thuế mới, nhằm khuyến khích phát triển sản xuất tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, công tác quản lý thuế cũng được cải tiến một bước. Đó là các doanh nghiệp tự kê khai, tự tính thuế, tự nộp thuế dưới sự kiểm soát của cơ quan thuế. Với cơ chế đó tức là nhà nước đã đề cao vai trò tự giác thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp và các nhà sản xuất kinh doanh quyền tự chủ của họ cũng được đề cao, các doanh nghiệp và các nhà sản xuất kinh doanh đã hoàn toàn chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, hàng tháng, hàng quí, căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của từng đơn vị chủ động tự kê khai, tự đăng ký, tự nộp thuế tại Kho bạc nhà nước các cấp. Với cơ chế này tạo ra mối quan hệ bình đẳng giữa người nộp thuế với cơ quan quản lý thu thuế. Nguồn thu ngân sách nhà nước ổn định và vững chắc hơn, Luật thuế GTGT mới ra đời nên vẫn những hạn chế thiếu sót như hệ thống thuế vẫn chưa đồng bộ, phù hợp với cơ chế thị trường, chính sách thuế vẫn còn những điểm quy định chưa chặt chẽ, tạo kẽ hở cho các tổ chức, cá nhân lợi dụng gian lận thuế. Bên cạnh những doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả thực hiện tốt chính sách thuế làm tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Thì thực tế vẫn còn một số doanh nghiệp không nhỏ, làm ăn phi pháp trái quy định của pháp luật, đó là gian lận thương mại, khai man trốn lậu thuế, thành lập doanh nghiệp “Ma” để mua bán hoá đơn trái phép; lập chứng từ khống, hoá đơn giả để nhằm chiếm đoạt tiền của nhà nước, làm thất thu cho ngân sách nhà nước gây bất bình trong nhân dân tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh, làm mất lòng tin của nhân dân đối với các chính sách thuế, hạn chế của sự phát triển của nền kinh tế, gây khó khăn cho công tác quản lý của ngành thuế và các cơ quan chức năng liên quan. Đặc biệt một số doanh nghiệp đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật và chính sách thông thoáng của Nhà nước trong việc khuyến khích sản xuất hàng hoá xuất khẩu đổi mới công nghệ, kỹ thuật, thu hút nhiều lao động từ khu vực nông thôn và chính sách ưu đãi về thuế đối với sản phẩm do nông dân sản xuất và thuế xuất khẩu để gian lận thương mại, lập chứng từ giả, lập hồ sơ khống để được hoàn thuế giá trị gia tăng chiếm đoạt tiền thuế từ Ngân sách nhà nước. Đối với những trường hợp này khi phát hiện phải xử lý nghiêm minh để giữ gìn kỷ cương phép nước, đảm bảo tính công bằng giữa các thành phần kinh tế, làm gương cho các doanh nghiệp cố ý làm trái pháp luật. Là một cán bộ ngành thuế và đã được công tác tại đội Nghiệp vụ - Dự toán Chi cục thuế huyện Kỳ Sơn, xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn, kết hợp với lý luận và vốn kiến thức đã tiếp thu trong quá trình học lớp quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên tại trường chính trị tỉnh Hoà Bình. Tôi mạnh dạn đưa ra một tình huống đã xảy ra trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng trên địa bàn huyện K và đưa ra phương án giải quyết, những phương pháp quản lý thu thuế nhằm góp phần nhỏ bé của mình vào việc hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về thuế, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC