Tìm chỗ đứng cho công nghiệp Việt Nam trong mạng lưới phân công lao động quốc tế: Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp để hội nhập và phát triển

Kinh tếViệt Nam có thểxem nhưthực sựbước vào quá trình đổi mới kểtừnăm 1992, khi Hiến pháp được sửa đổi với một nội dung quan trọng là sựthừa nhận vềmặt pháp lý đối với sựtồn tại của chế độsởhữu tưnhân, hay bộphận kinh tếtưnhân (dù sự thừa nhận vềmặt xã hội đã xuất hiện sớm hơn). Những năm tiếp theo, cho đến cuối thập kỷ 90, với chính sách đổi mới kiểu từng bước (gradualism), nhà nước đã chèo lái nền kinh tế Việt Nam phát triển và đạt những thành tựu đáng kểso với chính mình. Chính sách kinh tế, đặc biệt những mạnh dạn thay đổi vềthểchế(nhưcởi mở đối với khu vực kinh tếtưnhân, thúc đẩy tiến trình cải cách doanh nghiệp nhà nước, tăng cường quan hệkinh tế đối ngoại đa phương) giai đoạn từsau năm 2000 đã từng bước dẫn dắt Việt Nam thực sựxích gần với sựvận động của trào lưu kinh tếquốc tế. Tuy nhiên, so sánh với Thái Lan, Ma-lai-xia, hay Trung Quốc, được xem là những nền kinh tếnăng động (emerging economies) được chú ý trong khu vực Đông Á có thểthấy tốc độphát triển của Việt Nam còn là vấn đềcần xem xét . Chưa kểmức thu nhập bình quân đầu người, là chỉsốphát triển của Việt Nam vẫn đang được xếp ởhạng “xóa đói giảm nghèo”, những sốliệu vềcơcấu xuất nhập khẩu, hay thu hút đầu tưnước ngoài so với những nước này cho thấy Việt Nam đang tụt sau khá xa, đáng báo động (tham khảo sốliệu trong bài). Trong bối cảnh nền kinh tếkhu vực thực tế đang hợp nhất (de factor intergration), và trởthành một hệthống quan trọng của mạng lưới hợp tác phân công lao động toàn cầu (global network of labor division), đểcông nghiệp hóa thành công Việt Nam cần hòa nhập và tìm cho mình được một chỗ đứng trong đó. Việc chỉsửdụng những lợi thếso sánh tĩnh (giá nhân công rẻ, tài nguyên thiên nhiên sẵn có, vịtrí địa lý thuận lợi, .) là không thể được vì những lợi thếnày đang bịcạnh tranh ngày càng gay gắt. Không tạo được lợi thế động (kỹ thuật công nghệ, năng lực tổchức quản lý sản xuất kinh doanh, khảnăng khai thác thị trường, sáng tạo và phát triển sản phẩm, .) chúng ta sẽkhông thểtham nhập vào mạng lưới này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC