Tìm hiểu Cảm ứng ở động vật

Hoạt động 2: TÌM HiỂU ĐiỆN THẾ TẾ BÀO ĐiỆN THẾ NGHỈ VÀ ĐiỆN THẾ HOẠT ĐỘNG Điện thế nghỉ Điện thế hoạt động Lan truyền xung thần kinh TRUYỀN TIN QUA XINAP Khái niệm: Cấu tạo: Quá trình truyền tin qua xinap:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC