Tìm hiểu công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đầu tư và xây dựng 15

Nền kinh tế nước ta đang chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và từng bước hội nhập với nền kinh tế các nước trong khu vực và thế giới, nhiều doanh nghiệp đang vươn mình lớn mạnh và góp phần tạo ra của cải vật chất làm cho đất nước càng giàu đẹp. Chính vì vậy, các chính sách của Đảng và Nhà nước càng quan tâm hơn đến các doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh. Trong các doanh nghiệp nói chung, Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng 1.5 nói riêng đều quan tâm đến kết quả kinh doanh của mình. Nó không những là thước đo chất lượng phản ánh trình độ quản lý của doanh nghiệp mà còn là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Điều này phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng yếu tố quan trọng nhất là thị trường tiêu thụ, sản phẩm được tiêu thụ nhiều mới bù đắp được chi phí bỏ ra và có lãi để tái sản xuất kinh doanh. Từ khi đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, nền sản xuất xã hội ngày càng phát triển thì kế toán cũng ngày càng trở nên quan trọng và trở thành công cụ không thể thiếu trong công tác quản lý kinh tế. Nó là nguồn thông tin đáng tin cậy để các cấp lãnh đạo điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà đặc biệt là quản lý toàn bộ doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ để có hướng tiếp tục đẩy mạnh và phát triển công việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 1.1/ THÀNH PHẨM TIÊU THỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ : 1.1.1/ Thành phẩm : Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quá trình chế biến do các bộ phận sản xuất chính và sản xuất phụ của doanh nghiệp sản xuất hay thuê ngoài gia công đã được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật qui định có thể nhập kho hay giao ngay cho khách hàng. Tuỳ theo đặc điểm sản xuất sản phẩm mà sản phẩm hoàn thành có thể chia thành nhiều loại với những phẩm cấp khác nhau gọi là chính phẩm, thứ phẩm hay sản phẩm loại 1, loại 2,… Về phương diện nào đó thì sản phẩm có phạm vi rộng hơn thành phẩm và khi nói đến sản phẩm của một doanh nghiệp thì nó bao gồm cả thành phẩm và bán thành phẩm. 1.1.2/ Tiêu thụ sản phẩm : Là quá trình đưa các loại sản phẩm mà doanh nghiệp đã sản xuất vào lĩnh vực lưu thông để thực hiện giá trị của nó thông qua các phương thức bán hàng. Thực chất của quá trình tiêu thụ sản phẩm là quá trình tìm kiếm doanh thu để bù đắp chi phí và tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm tốt là một vấn đề có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp và là điều kiện cơ bản để thực hiện chế độ hạch toán kinh tế. Hơn nữa, tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quan trọng. Nó thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng sản xuất và nâng cao chất lượng thành phẩm làm cho doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đến quá trình sản xuất và tiêu dùng. Tiêu thụ được sản phẩm, doanh nghiệp đạt được doanh thu bán hàng – đây là chỉ tiêu quan trọng đối với doanh nghiệp và cả nền kinh tế quốc dân – nó đảm bảo cho doanh nghiệp thu được nguồn vốn nhanh chóng, tăng vòng quay vốn làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được bình thường trôi chảy. 1.2/ NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ VÀ SỰ VẬN ĐỘNG CỦA CHÚNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ : 1.2.1/ Nguyên tắc hạch toán thành phẩm : 1.2.1.1/ Nguyên tắc hạch toán thành phẩm : Thành phẩm là một bộ phận của hàng tồn kho cho nên quá trình hạch toán thành phẩm doanh nghiệp phải sử dụng đúng theo phương pháp hạch toán đã dùng đối với các loại hàng tồn kho khác. Nghĩa là lựa chọn một trong hai phương pháp : kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ. Kế toán chi tiết thành phẩm phải thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm, từng thứ sản phẩm theo một trong các phương pháp : thẻ song song, sổ đối chiếu luân chuyển, sổ số dư như kế toán vật liệu. Kế toán nhập xuất kho thành phẩm phải phản ánh theo giá thành thực tế. Trong phương pháp kê khai thường xuyên thì tình hình nhập xuất kho thành phẩm hàng ngày có thể ghi theo giá hạch toán, cuối tháng điều chỉnh lại theo giá thực tế. Cuối niên độ kế toán, nếu có sự giảm giá phải lập dự phòng giảm giá của những thành phẩm tồn kho. 1.2.1.2/ Nguyên tắc hạch toán doanh thu : - Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là toàn bộ tiền bán sản phẩm, hàng hoá, cung ứng dịch vụ sau khi trừ các khoản giảm giá, hàng bán bị trả lại (nếu có chứng từ hợp lệ) được khách hàng chấp nhận thanh toán (không phân biệt đã thu tiền hay chưa). - Doanh thu từ hoạt động tài chính là khoản tiền thu từ lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia. của doanh nghiệp. - Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp còn bao gồm : Các khoản phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có), trợ giá, phụ thu theo quy định của Nhà nước mà doanh nghiệp được hưởng đối với hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp tiêu thụ trong kỳ. - Giá trị của các sản phẩm hàng hoá đem biếu tặng, trao đổi hoặc tiêu dùng nội bộ trong doanh nghiệp. - Đối với hàng hoá bán theo phương pháp trả góp thì doanh thu hoạt động kinh doanh tính theo giá bán trả một lần, không bao gồm lãi trả chậm, mà lãi trả chậm được tính vào doanh thu hoạt động tài chính hàng năm. - Đối với hàng hoá được dùng để trao đổi lấy hàng hoá, dịch vụ khác thì doanh thu tính theo giá bán cùng loại tương đương tại cùng một thời điểm. - Đối với sản phẩm dùng để biếu tặng hoặc tiêu dùng nội bộ thì doanh thu tính theo giá thành sản xuất hoặc giá vốn. - Đối với hoạt động cho thuê tài sản có nhận trước tiền cho thuê của nhiều năm thì doanh thu từng năm là tổng số tiền cho thuê chia cho số năm cho thuê. - Đối với hoạt động bán hàng đại lý thì doanh thu là khoản thu về hoa hồng được hưởng. - Đối với hoạt động gia công thì doanh thu tính theo giá gia công trên hoá đơn của khối lượng sản phẩm gia công hoàn thành trong kỳ. 1.2.2/ Sự vận động của thành phẩm, quá trình tiêu thụ thành phẩm và yêu cầu quản lý, sử dụng của chúng : Thành phẩm là sản phẩm cuối cùng của chu kỳ sản xuất. Để phát huy tác dụng của mình, thành phẩm phải được vận động nhằm thoả mãn các nhu cầu như tiêu dùng, sản xuất. * Yêu cầu quản lý đối với thành phẩm : Thành phẩm nào cũng biểu hiện trên hai mặt là hiện vật và giá trị. Hiện vật được thể hiện cụ thể ở số lượng, khối lượng và chất lượng (phẩm cấp). Còn giá trị chính là giá thành của thành phẩm sản xuất nhập kho hoặc giá vốn của thành phẩm đem tiêu thụ. Điều này liên quan đến từng phương thức bán hàng và từng phương thức thanh toán. Vì vậy công tác quản lý cần phải thực hiện theo các yêu cầu sau : - Quản lý sự vận động của thành phẩm, hàng hoá hay quá trình nhập xuất tồn trên chỉ tiêu số lượng, chất lượng và giá trị. Quản lý chặt chẽ phương thức bán hàng, thể thức thanh toán, từng loại sản phẩm, đôn đốc thanh toán, thu hồi đầy đủ kịp thời các khoản nợ. - Tính toán và xác định đúng kết quả từng loại hoá đơn của doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo chế độ quy định. 1.3/ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN ĐỐI VỚI DOANH THU, TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH : - Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về tình hình nhập xuất kho thành phẩm, tính giá thành thực tế thành phẩm xuất bán và không xuất bán một cách chính xác để phản ánh đúng đắn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tính giá vốn của hàng đã bán. - Hướng dẫn kiểm tra các phân xưởng, phòng ban và các chứng từ ghi chép ban đầu về nhập xuất kho thành phẩm theo đúng phương pháp chế độ quy định. - Phản ánh doanh thu được hưởng trong quá trình kinh doanh, tình hình thanh toán của khách hàng, thanh toán với ngân sách Nhà nước về các khoản thuế phải nộp như : thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và các khoản chi phí khác liên quan đến doanh thu. - Phản ánh và kiểm tra chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả kinh tế của chi phí. - Tham gia công tác kiểm kê, đánh giá thành phẩm, lập các báo cáo về tình hình tiêu thụ các loại sản phẩm của doanh nghiệp. - Xác định kết quả kinh doanh trong kỳ một cách chính xác theo quy định của Nhà nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY