Tìm hiểu một số chỉ tiêu huyết học ở cá tra (pangasianodonhypophthalmus) và cá rô phi (oreochromis niloticus)

Đề tài được thực hiện nhằm để đánh giá các chỉ tiêu huy ết học trên cá tra và cá rô phi ở các giai đoạn khác nhau. Cá tra nhỏ (Pangasianodonhypophthalmus) (trọng lượng trung bình 38.24g), cá tra lớn (trọng lượng trung bình 1060g), cá rô phi nhỏ (Oreochromis niloticus) (trọng lượng trung bình 43.07g) và cá rô phi lớn (trọng lượng trung bình 530g) được so sánh với nhau qua các chỉ tiêu huyết học như mật độ hồng cầu, tổng bạch cầu và từng loại bạch cầu. Kết quả phân tích trên cá tra nhỏ có mật độ hồng cầu: 1.86x106 (tb/mm3), tổng bạch cầu: 7.39x104(tb/mm3); cá tra lớn có mật độ hồng cầu: 1.32x106 (tb/mm3), tổng bạch cầu: 8.07x104(tb/mm3); cá rô phi nhỏ có mật độ hồng cầu: 1.30x106(tb/mm3), tổng bạch cầu: 5.48x104(tb/mm3) và cá rô phi lớn có mật độ hồng cầu: 2.08x106(tb/mm3), tổng bạch cầu : 7.99x104(tb/mm3). Các ch ỉ tiêu huy ết học được so sánh với nhau và kiểm tra thống kê bằng t-Test. Mật độ hồng cầu, tổng bạch cầu, tế bào lymphovà tế bào monocủa cá rô phi nhỏ thấp hơn cá lớn (p<0.05) còn bạch cầu trung tính và tiểu cầukhác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0.05). Trên cá tra thì mật độ hồng cầu, tế bào lympho và bạch cầu trung tínhcủa cá nhỏ cao hơn cá tralớn còn tổng bạch cầu, tế bào mono và tiểu cầuthì ngược lại. Các chỉ tiêu huy ết học phân tích trên cá tra nhỏ đều cao hơn cá rô phi nhỏ trừ tiểu cầucủa cá rô phi nhỏ thì cao h ơn cá tra nhỏ. Đối với cá lớn thì m ật độ hồng cầu, tế bào lympho, bạch cầu trung tínhcủa cá tra cao hơn cá rô phi; còn tổng bạch cầu, tế bào mono và tiểu cầuthì ngược lại. Về trọng lượng, trong cùng một loài thì cá có trọng lượng lớn thì có lượng tế bào máu cao hơn nhưng các chỉ tiêu huy ết học dễ biến động theo loài và các tác nhân bên ngoài nên kết quả không tuân theo quy luật đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC