Tìm hiểu PLC S7 - 1200 thông qua việc đọc các tài liệu manual và lập trình mô phỏng PLC trên TIA cho các vấn đề xữ lý số liệu analog song song thiết kế một hệ SCADA giám sát bằng phần mềm WinCC TIA

Hiện nay vai trò của công nghệ Tự Động Hóa trong nền kinh tế quốc dân và sự nghiệp phát triển của xã hội là cực kỳ to lớn. Tự động hóa mang lại nhiều tiện ích trong muôn màu muôn vẻ của cuộc sống văn minh hiện đại. Chính vì thế Đảng và Nhà nƣớc ta đã xác định tự động hóa là một trong bốn hƣớng công nghệ cao cần ƣu tiên phát triển. Góp phần vào công cuộc phát triển đó là các dòng, các bộ điều khiển trở nên nhỏ gọn và tiện ích. Trong đó không thể không thể không kể đến các dòng PLC của tập đoàn Siemens đặt biệt là PLC S7-1200 với khả năng giám sát điều khiển và thu thập dữ liệu hệ thống( SCADA ) mạnh mẽ. Đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của các nhà máy, xí nghiệp. đặc biệt là trong đó là nhà máy sản xuất bia một trong các nhà máy góp phần lớn vào nền kinh tế nƣớc nhà. Trong nhà máy bia có rất nhiều công đoạn cần xự chính xác cao cần đến bộ xữ lý cao vì thế hiện nay các nhà máy bia sử dụng PLC Siemens chuyên dụng. S7-1200 cũng đƣợc sử dụng vào một trong các công đoạn chiết rót.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC