Tìm hiểu và đánh giá các hoạt động dịch vụ của một công ty và đưa ra biện pháp cung ứng dịch vụ ra thị trường

Sản phẩm dịch vụ có tính vô hình khác với các sản phẩm vật chất sản phẩm dịch vụ không thể nhìn thấy,tiếp xúc hay sờ mó được trước lúc mua song mức đọ vô hình ở các dịch vụ khác nhau có thể khác Tính chất không xác định của chất lượng dịch vụ,chất lượng dịch vụ trước hết phụ thuộc vào người sang tạo ra chúng ,vì những người tạo ra sp dịch vụ có khả năng khác nhau và trong những điều kiện môi trường ,trạng thái tâm sinh lý khác nhau có thể dẫn tới chất lượng không giống nhau nhất là trong điều kiện không được tiêu chuẩn hóa Tính chất không trách rời giữa việc tạo ra sản phẩm dịch vụ với tiêu dung sản phẩm dịch vụ ,những người tiêu dùng sản phẩm dịch vụ cũng tham gia vào hoàn thành và hoàn thiện sản phẩm dịch vụ Sự tồn kho của dịch vụ khó khăn hơn so với hàng hóa dẫn tới chi phí dịch vụ có thể cao vì trong khi ngừơi cung cấp dịch vụ đã sẵn sàng thì lại không có khách mua dịch vụ và người cung cấp vẫn phải chịu những chi phí cố định đôi khi khá cao

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC