Tình hình đầu tư phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội

Công nghi ệp dệt may đ ã có ở Việt Nam ít nhất l à t ừ một thế k ỷ nay, còn nh ững hoạt đ ộng thủ công truyền thống nh ư thêu thùa thì đ ã t ồn tại từ lâu h ơ n nhi ều. Theo một số t ài li ệu gh i chép th ì s ự phát triển chính th ức của ng ành công n ghi ệp n ày b ắ t đ ầu từ khi Khu công nghiệp d ệt Nam Định đư ợc th ành l ập v ào n ă m 1889 . Sau chi ến tranh thế giới l ần thứ II, ng ành công nghi ệp n ày ph át tri ển nhanh h ơ n, đ ặc biệt l à ở miền Nam, tại đâ y các hãn g d ệt có máy móc hiện đ ại củ a Châu Âu đư ợc th ành l ập. Trong thời k ỳ n ày, t ại miền Bắc, các doanh nghiệp Nhà n ư ớc sử dụng th iết bị của Trung Quốc, Li ên Xô c ũ v à Đông Âu c ũng đ ã đư ợc th ành l ập. Mặc d ù t ừ những n ă m 1970, ngành đ ã b ắt đ ầu xu ất khẩu nh ư ng t ừ đ ầu những n ă m 1990, sau khi th ực hiện công cuộc đ ổi mới th ì th ời k ỳ phát tri ển quan trọng h ư ớng về xuất khẩu mới bắt đ ầu. Công nghi ệp Dệt May l à ngành có ý ngh ĩa quan trọng trong giai đ o ạn chu yển đ ổi của Việt Nam từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang n ền kinh tế th ị tr ư ờng. Dệt may cũng l à m ột phần cấu th ành quan tr ọng trong ch í nh sách đ ịnh h ư ớn g xuất khẩu củ a đ ất n ư ớc, v à m ột cách chung h ơ n, trong các n ỗ lực của Việt Nam đ ể ho à nh ập v ào n ền kinh tế quốc tế. Công nghiệp Dệt May tất yếu l à m ột trong các ngành ch ủ yếu xuất khẩu trong giai đ o ạn đ ầu phát triển của cả n ư ớ c. S ự th ành công v ề xuất khẩu trong ng ành này th ư ờng mở đư ờn g cho sự xu ất hiện của một chiến l ư ợc phát triển đ ịnh h ư ớng ph át triển có c ơ s ở r ộng h ơ n.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC