Tình hình hoạt động tại công ty cổ phần Ngọc Anh

Kết quả kinh doanh là kết quảcuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp sau một thời kỳnhất định biểu hiện bằng sốtiền lãi lỗ. Cuối tháng sau khi hạch toán doanh thu, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, thuếvà các khoản có liên quan đến tiêu thụ, kếtoán xác định kết quảbán hàng đểphản ánh kết quảbán hàng, công ty sửdụng TK 911. Chuyên đềtốt nghiệp 92 Việc xác định chính xác kết quảcủa hoạt động sản xuất kinh doanh là cơ sở đểcông ty xác định đúng đắn vềhoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Xác định kết quảsản xuất kinh doanh thểhiện trên các chứng từghi sổ, chứng từghi sổ được ghi chép căn cứvào các sổchi tiết phải thu của khách hàng, sổchi tiết TK 641, sổchi tiết TK 642

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC