Tính khoa học và cách mạng của học thuyết Mác về hình thái kinh tế - Xã hội

Từ khi chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào thoái trào, chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch của chủ nghĩa Mác-Lênin, của chủ nghĩa xã hội càng có dịp vu cáo, xuyên tạc hòng bác bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, trong đó học thuyết về hình thái kinh tế -xã hội là một trong đIểm lý luận bị công kích từ nhiều phía, bi xuyên tạc và vu cáo một cách trắng trợn. Sự công kích đó của kẻ thù có cả ở ngoài nước và trong nước. Alvin Toffler nhà tương lai học với bộ sách gồm 5 tác phẩm:cú sốc tương lai, lán sóng thứ 3, thăng trầm quyền lực, chiến tranh và chống chiến tranh,tạo dựng một nên văn minh mới, đã đưa ra một cách tiếp cận mới:tiếp cận theo nền văn minh.Ông cho rằng:”Cách tiếp cận theo nên văn minh” đứng ở đIểm cao hơn cách tiếp cận hình tháI, vì đã xuất phát từ nền văn minh hậu công nghiệp, trong khi tiếp cận hình thái kinh tế-xã hội chỉ dựa trên nền văn minh công nghiệp. Do đó hơn lúc nào hết, những người cách mạng phải đấu tranh với các quan đIểm thù địch nhằm bảo vệ sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung và học thuyết Mác về hình thái kinh tế-xã hội nói riêng . Mục đích của tiểu luận này là em muốn làm rõ hơn về mặt học thuyết Mác về hình tháI kinh tế –xã hội. Kết cấu tiểu luận gồm có 3 phần: PhầnI:Học thuyết Mác về hình thái kinh tế -xã hội. Phần II:Tính khoa học và cách mạng của học thuyết Mác về hình thái kinh tế-xã hội. Phần III:Việt Nam quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC