Tính tất yếu khách quan của hội nhập kinh tế quốc tế để tạo động lực phát triển kinh tế Việt Nam

Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tếquốc tếtrởthành nhu cầu tất yếu khách quan và tác động mạnh vào quá trình hình thành các chính sách phát triển kinh tế của mỗi quốc gia không phân biệt chế độchính trịvà trình độphát triển. Kếthừa thành quảcủa cuộc cách mạng công nghiệp và đặc biệt vào những năm 80 của thếkỷXX đã diễn ra cuộc cách mạng khoa học công nghệtạo ra tiền đề quan trọng cho tất cảcác quốc gia đó là : - Tạo khảnăng cho các ngành sản xuất trong việc ứng dụng các công nghệ hiện đại và kỹthuật do con người tạo ra. - Nhu cầu xã hội, đặc biệt là nhu cầu tiêu dùng của con người ngày càng được thỏa mãn với chất lượng cao. - Xuất khẩu tăng nhanh, cung luôn vượt cầu, thịtrường trởnên chật hẹp. - Phải đa phương hóa và đa dạng hóa các quan hệkinh tế đối ngoại, thực hiện phân công lao động quốc tếsâu sắc hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC