Tính toán hệ thống xử lý nước thải dệt lụa 500m3/ngày đêm

(Bản scan) Công suất trạm xử lý Thành phần và đặc tính của nước thải. Tiêu chuẩn xả nước thải vào các nguồn tiếp nhận tương ứng. Phương pháp sử dụng cặn. Khả năng tận dụng các công trình có sẵn. Điều kiện mặt bằng và đặc điểm địa chất thủy văn khu vực xây dựng. Khả năng đáp ứng thiết bị cho hệ thống xử lý. Chi phí đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và bảo trì.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC