Tính toán thời gian đông lạnh thực phẩm

Trong công nghệ thực phẩm, mỗi khi thiết kế một sảnphẩm mới thì yêu cầu đặt ra là phải xác định thời gian cấp đông cho sản phẩm. Bài viết sau đây sẽ đưa ra công thức tính thời gian cấp đông vật ẩm, có thể áp dụng cho các máy cấp đông kiểu đối lưu hoặc kiểu tiếp xúc trong sản xuất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC