Tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty Xây dựng Thương mại Thanh Thu

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp luôn diễn ra gay gắt. Để đứng vững trên thị trường đòi hỏi công ty phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, không ngừng đổi mới và hoàn thiện công tác hạch toán kế toán, công tác tổ chức quản lý tại công ty nhằm thích nghi với sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội. Các doanh nghiệp được quyền chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, đồng thời củng cố sự điều tiết của Nhà nước. Mục tiêu mà mỗi doanh nghiệp phải đạt được là giá thành sản phẩm hạ, chất lượng cao, mẫu mã đẹp, thị trường ưa chuộng và phải có sự uy tín. Nhìn chung toàn bộ quá trình sản xuất, giai đoạn cung cấp là giai đoạn mở đầu và kết quả của giai đoạn này sẽ là tiền đề cho các giai đoạn sau. Trong đó nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ có vị trí quan trọng trong giai đoạn cung cấp. Chi phí NVL - CCDC được đưa vào quá trình sản xuất dưới hình thức vật chất, mà giá trị của nó thể hiện qua quá trình hạch toán dưới hình thức tiền tệ. Nó là một bộ phận của vốn được quy ra tiền và tích luỹ vào giá trị của thànhphẩm, NVL - CCDC là một trong ba yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm và chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Chuyên đề gồm 3 phần: Phần I. Một số vấn đề cơ bản về công tác hạch toán NVL - CCDC. Phần II. Tình hình thực tế về công tác hạch toán NVL - CCDC tại công ty Thanh Thu. Phần III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán NVL - CCDC tại công ty. PHẦN I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NVL - CCDC I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ NVL - CCDC TRONG DOANH NGHIỆP: Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp muốn tiến hành được thì đồng thời phải có ba yếu tố đó là: đối tượng lao động, tư liệu lao động, lao động. Trong đó đối tượng lao động là quan trọng nhất, nếu không có NVL-CCDC thì hoạt động sản xuất kinh doanh không thể tiến hành được và không có sản phẩm. Vì NVL-CCDC là cơ sở vật chất cấu thành nên sản phẩm, chi phí NVL-CCDC hợp lý sẽ hạ được giá thành sản phẩm. Việc quản lý và sử dụng NVL-CCDC hợp lý, tiết kiệm thì hạ được giá thành sản phẩm, hạ giá thành là cơ sở cho việc hạ giá bán. 1. Khái niệm NVL-CCDC: 1.1. Khái niệm nguyên vật liệu: a. Khái niệm: Nguyên vật liệu là đối tượng lao động thể hiện dưới dạng vật hoá, một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm. b. Đặc điểm: Trong quá trình sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm mới nguyên vật liệu được tiêu hao toàn bộ và cấu thành nên thực thể sản phẩm, giá trị vật liệu được chuyển dịch một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Nguyên vật liệu bao gồm nhiều thứ, nhiều loại nên phải quản lý theo từng thứ, từng loại. Nhu cầu sử dụng thường xuyên nên phải dự trữ để đảm bảo cho quá trình sản xuất tiến hành liên tục. c. Nhiệm vụ: Xuất phát từ đặc điểm và yêu cầu quản lý NVL, vị trí của kế toán trong hệ thống quản lý kinh tế, Nhà nước đã xác định nhiệm vụ kế toán NVL. Tổ chức ghi chép phản ánh kịp thời chính xác số lượng, chất lượng và giá trị thực tế của từng thứ, từng loại NVL. Vận dụng đúng đắn phương pháp hạch toán NVL, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chế độ ghi chép ban đầu ở phân xưởng và phòng ban khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC