Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may 29-3 đà nẵng

MỤC LỤC Lời mở đầu Phần I. Những lý luận cơ bản về tổ chức hạch toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất I. Khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ tổ chức hạch toán nguyên vật liệu 1. Khái niệm 2. Đặc điểm của NVL 3. Nhiệm vụ của tổ chức hạch toán NVL II .Phân loại và đánh giá NVL 1. Phân loại NVL 2. Tính giá NVL 2.1. Tính giá NVL nhập kho 2.2. Tính giá NVL xuất kho III. Tổ chức hạch toán nhập xuất NVL 1. Tài khoản sử dụng, thủ tục và chứng từ hạch toán nhập xuất NVL 1.1. Tài khoản sử dụng 1.2. Các thủ tục chứng từ nhập xuất 2. Hạch toán tổng hợp nhập xuất NVL 2.1. Tổ chức hạch toán tổng hợp nhập kho NVL 2.2 Tổ chức hạch toán tổng hợp xuất kho NVL Phần II. Thực tế tình hình tổ chức hạch toán NVL tại Công ty Dệt May 29/3 ĐN A. Đặc điểm tình hình chung của công ty I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty II. Chức năng và nhiệm vụ III. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 1. Đặc điểm ngành dệt 1.1. NVL ngành dệt 1.2. Sản phẩm 1.3. Sơ đồ quy trình công nghệ dệt khăn bông 1.4. Quy trình máy móc thiết bị 1.5. Thị trường 1.6. Đối thủ cạnh tranh 2. Ngành may mặc 2.1. Nguyên vật liệu 2.2. Sản phẩm 2.3. Quy trình công nghệ may mặc 2.4. Máy móc thiết bị 2.5. Thị trường 3. Tổ chức công tác hạch toán kế toán 3.1. Tổ chức bộ máy kế toán 3.2. Hình thức kế toán B. Tình hình tổ chức công tác hạch toán NVL tại công ty I. Đặc điểm và phân loại NVL 1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty 2. Phân loại nguyên vật liệu II. Phương pháp tính giá thành nguyên vật liệu 1. Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho 2. Giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho III. Thủ tục chứng từ nhập xuất nguyên vật liệu IV. Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu V. Tổ chức hạch toán nhạp xuất nguyên vật liệu 1. Hạch toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu 2. Hạch toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu VI. Công tác kiểm kê nguyên vật liệu VII. Công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty 1. Về việc tìm nguồn hàng cung cấp nguyên vật liệu 2. Về việc sử dụng nguyên vật liệu tại công ty Phần III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán NVL tại Công ty I. Đánh giá chung về tình hình quản lý hạch toán nguyên vật liệu tại công ty 1. Đánh giá công tác quản lý vật tư 1.1. Về tình hình cung cấp vật tư 1.2. Về tình hình dự trữ 1.3. Về tình hình sử dụng vật tư 2. Đánh giá công tác hạch toán vật tư II. Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý nguyên vật liệu 1. Biện pháp về dự trữ vật tư 2. Biện pháp về sử dụng vật tư III. Một số suy nghĩ nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu 1. Về sổ sách kế toán 2. Về công tác hạch toán Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC