Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần NTACO

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, Doanh nghiệp Việt Nam không chỉ chịu sức ép cạnh tranh với các công ty trong nước mà gay gắt, quyết liệt hơn từ các tập đoàn đa quốc gia, những công ty hùng mạnh cả về vốn, thương hiệu và trình độ quản lý. Do vậy, để có thể tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận và tìm cho mình một hướng đi hợp lý. Một trong số những giải pháp cần phải làm là Doanh nghiệp không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả và hoàn thiện bộ máy quản lý, cải tiến cơ sở vật chất kỹ thuật, đầu tư cho việc áp dụng các tiến bộ khoa học và nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công nhân viên,… mà thông tin để làm cơ sở không thể khác hơn ngoài thông tin kế toán. Là một công cụ thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về các hoạt động kinh tế cho nhiều đối tượng khác nhau một cách thường xuyên, nhanh nhạy và có hệ thống bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp, kế toán là một trong những nội dung quan trọng nhất trong quản lý kinh tế, là công cụ quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản lý hoạt động của một tổ chức. Và quan trọng hơn nữa, vai trò của kế toán không chỉ là thực hiện công việc ghi chép, lập báo cáo tài chính mà còn tham gia đội dự án để phân tích, thiết kế, đánh giá một hệ thống thông tin kế toán. Bộ máy kế toán trong doanh nghiệp được tổ chức khoa học, hợp lý có ý nghĩa quan trọng hàng đầu giúp cho hệ thống thông tin kế toán đáp ứng được các yêu cầu quản lý của doanh nghiệp trong việc ghi nhận, xử lý, cung cấp thông tin một cách linh hoạt, hiệu quả và đồng bộ nhằm đạt tới mục tiêu chung là tăng cường được hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, và đảm bảo an toàn cho tài sản. Tổ chức công tác kế toán là xương sống của một công ty, tổ chức công tác kế toán có tốt thì việc quản lý tài chính và kinh doanh mới hiệu quả. Tổ chức công tác kế toán phải xây dựng theo từng doanh nghiệp, phù hợp với nhu cầu quản lý của doanh nghiệp đó. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nào có hệ thống kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và đáp ứng được yêu cầu quản lý, thì hoạt động kế toán-tài chính của doanh nghiệp đó sẽ hoạt động có hiệu quả, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán trong công ty nên tôi đã chọn đề tài: “ Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần NTACO ” làm đề tài nghiên cứu cho mình và đề ra một số kiến nghị phù hợp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả quản lý của công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC