Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Quảng Bình

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU1 PHẦN 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH2 1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất2 1.1.1. Khái niệm, nội dung của chi phí sản xuất2 1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất2 1.1.2.1.Phân loại chi phí sản xuất sản xuất kinh doanh theo yếu tố chi phí (nội dung kinh tế của chi phí2 1.1.2.2.Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm.3 1.1.2.3.Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo cách thức kết chuyển.3 1.1.2.4.Phân loại chi phí sản xuất theo quan hệ giữa chi phí và khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành:3 1.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm4 1.2.1. Bản chất của giá thành sản phẩm4 1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm4 1.2.2.1.Căn cứ vào cơ sở số liệu để tính.4 1.2.2.2.Căn cứ vào phạm vi và các chi phí tính nhập vào giá thành sản phẩm5 1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm5 1.4. Kế toán chi phí sản xuất5 1.4.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất5 1.4.1.1.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất6 1.4.1.2.Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất6 1.4.2. Kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên6 1.4.2.1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp6 1.4.2.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp6 1.4.2.3.Kế toán chi phí sản xuất chung6 1.4.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang6 1.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm toàn doanh nghiệp theo phương pháp kê khai thường xuyên6 1.6. Kế toán tính giá thành6 1.6.1. Đối tượng tính giá thành6 1.6.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm6 1.6.2.1.Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp trực tiếp)6 1.6.2.2.Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng6 1.6.2.3.Phương pháp tính giá thành theo định mức6 1.6.2.4.Phương pháp tính giá thành phân bước6 PHẦN 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN QUẢNG BÌNH6 2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần in Quảng Bình6 2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty6 2.1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty6 2.1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty6 2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty6 2.1.3. Đặc điểm hoạt động của Công ty6 2.1.3.1. Đặc điểm sản phẩm và phân loại sản phẩm của Công ty6 2.1.3.2. Qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Công ty6 2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán và đặc điểm tổ chức công tác kế toán6 2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán6 2.1.4.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty6 2.2. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng tại Công ty cổ phần in Quảng Bình6 2.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất tại Công ty6 2.2.2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất ở Công ty6 2.2.3. Quy trình tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất ở Công ty6 2.2.3.1.Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp6 2.2.3.2.Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp6 2.2.3.3.Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung6 2.2.4. Công tác quản lý giá thành tại Công ty cổ phần In Quảng Bình6 2.2.4.1.Đối tượng tính giá thành6 2.2.4.2.Đánh giá sản phẩm dở dang6 2.2.4.3.Phương pháp tính giá thành6 PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN QUẢNG BÌNH.6 3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty6 3.1.1. Ưu điểm6 3.1.2. Tồn tại6 3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty6 3.3.1. Phân loại chi phí cho từng loại, khoản mục6 3.3.2. Hạch toán các khoản trích trước tiền lương nghĩ phép6 3.3.3. Hạch toán các khoản trích trước sửa chữa lớn6 3.3.4. Cần phân bổ chi phí sản xuất cho từng phân xưởng, từng đơn đặt hàng cụ thể6 3.3.5. Tính giá thành sản phẩm6 3.3.6. Cần phân tích chi phí sản xuất và tính giá thành đơn vị sản phẩm tại Công ty6 3.3.7. Cần phân tích khoản mục giá thành6 3.3.8. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ kế toán6 KẾT LUẬN6 TÀI LIỆU THAM KHẢO6

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC