Tổ chức trang bị một cách đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công tác thẩm định và phân tích rủi ro

Ngân hàng Thương mại là tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất- đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế. Ngân hàng Thương mại ra đời, tồn tại và phát triển là một tất yếu khách quan đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế hàng hoá. - Ngân hàng Thương mại là một tổ chức trung gian tài chính với hoạt động chủ yếu là chuyển tiết kiệm thành đầu tư. Trong xã hội, tại một thời điểm bất kỳ luôn xảy ra tình trạng có : (1) các cá nhân và tổ chức tạm thời thâm hụt chi tiêu, tức là chi tiêu cho tiêu dùng và đầu tư vượt quá thu nhập và vì thế họ là những người cần bổ sung vốn và (2) các cá nhân và tổ chức thặng dư trong chi tiêu tức là thu nhập hiện tại của họ lớn hơn các khoản chi cho hành hoá dịch vụ, do vậy họ có tiền để tiết kiệm. Sự tồn tại hai loại các nhân và tổ chức trên là hoàn toàn độc lập với ngân hàng. Điều đó tất yếu là tiền sẽ chuyển từ nhóm (2) sang nhóm (1) nếu cả hai cùng có lợi. Sự vận động đó hình thành quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp. Quan hệ trực tiếp xuất hiện khi các cá nhân và tổ chức giữa hai nhóm trực tiếp gặp và thả thuận các điều kiện với nhau. Loại quan hệ này ra đời từ rất lâu và tồn tại cho đến ngày nay. Tuy nhiên, nó bị nhiều hạn chế do không phù hợp về qui mô, thời gian, không gian Đó là điều kiện nảy sinh quan hệ gián tiếp được thực hiện bởi các trung gian tài chính. Trung gian tài chính giải quyết được những mâu thuẫn của tín dụng trực tiếp, làm tăng thu nhập cho cả người tiết kiệm và đầu tư nhờ vào cơ chế hoạt động của mình. Ngày nay, các lý thuyết hiện đại đều giải thích sự tồn tại và phát triển của các ngân hàng bằng cách chỉ ra sự không hoàn hảo trong hệ thống tài chính nói chung và trên thị trường tài chính nói riêng. -Tạo phương tiện thanh toán Trong điều kiện phát triển thanh toán qua ngân hàng, bản thân mỗi ngân hàng có thể tạo ra phương tiện thanh toán bằng việc cho vay đối với khách hàng . Toàn bộ hệ thống ngân hàng cũng tạo phương tiện thanh toán nhờ vào các khoản tiền gửi được mở rộng từ ngân hàng này đến ngân hàng khác trên cơ sở cho vay. - Trung gian thanh toán Ngày nay, ngân hàng trở thành trung gian thanh toán lớn nhất ở hầu hết các quốc gia nhờ vào hàng loạt các dịch vụ thanh toán thuận tiện, tiết kiệm như: sec, uỷ nhiệm chi, nhờ thu, thư tín dụng Trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, Ngân hàng Thương mại là một nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất, là công cụ quản lý của nhà nước và thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC