Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng trong BLHS năm 1985. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng lần đầu tiên được quy định trong BLHS Việt Nam năm 1985 tại Điều 107. “Điều 107. Tội cố ý không giúp người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. 1. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp, dẫn đến chết người, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt t ù từ ba tháng đến hai năm. 2. Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm hoặc là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC