Tóm tắt Luận án Giá trị các xét nghiệm AMH, FSH và AFC dự đoán đáp ứng buồng trứng trong thụ tinh ống nghiệm

Kích thích buồng trứng (KTBT) là công đoạn quan trọng trong thụ tinh ống nghiệm (TTON). KTBT làm tăng số lượng noãn thu được, là điều kiện cần để chuẩn bị tốt nhất cho các bước tiếp theo như tạo phôi và chọn lựa phôi chuyển vào buồng tử cung nhằm gia tăng cơ hội có thai cho chu kỳ điều trị. Dự đoán đáp ứng của buồng trứng với KTBT có ý nghĩa lớn, là cơ sở để tư vấn trước điều trị cho bệnh nhân về các nguy cơ của KTBT như đáp ứng buồng trứng kém phải hủy chu kỳ điều trị, đáp ứng buồng trứng nhiều và quá kích buồng trứng. Chúng tôi thực hiện luận án: “Giá trị các xét nghiệm AMH, FSH và AFC dự đoán đáp ứng buồng trứng trong thụ tinh ống nghiệm” với các mục tiêu nghiên cứu sau:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC